LEADERSHIP for MIDLEVEL LEADERS®

Tốc độ thay đổi bên ngoài vượt tốc độ tăng trưởng trong đội ngũ hay công ty của bạn?

Khi chúng ta đón chào năm mới – và thập kỷ mới, chúng ta không thể tiên đoán về tất cả những thay đổi đang vần vũ quanh chúng ta rồi sẽ hướng về đâu!? Nhưng có một điều chúng ta chắc chắn là tốc độ thay đổi sẽ tiếp tục gia tăng. Trong giai đoạn căng thẳng này, mỗi thành viên của doanh nghiệp phải thay đổi nhận thức và hành vi để thay đổi kết quả. Bây giờ – hơn bao giờ hết – từng thành viên ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp phải là một người lãnh đạo! Mỗi thành viên phải xem nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) là một hành động (an action) chứ không phải là một chức vụ (a position). Tất cả các tổ chức cần từng thành viên ở mọi cấp độ tư duy như những người dẫn dắt, như những nhà lãnh đạo, không phải tư duy như những nhà quản lý.

Hãy để những chuyên gia của LEADER trợ giúp bạn và doanh nghiệp của bạn bắt kịp tốc độ @ sự thay đổi của năm 2010 và thập niên này.

***

Chương trình đào tạo – Tạo Sự Khác Biệt cho từng thành viên doanh nghiệp

LEADERSHIP for MIDLEVEL LEADERS®
THUẬT LÃNH ĐẠO dành cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG
(LML)®

(06 ngày (6 tiếng/ngày))

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Quản lý các cấp, thành viên doanh nghiệp. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ….

ĐĂNG KÝ