LEADERSHIP’S BEST PRACTICES®

(LBP)®

Tại sao hầu hết các chương trình đào tạo về lãnh đạo chỉ mang lại giá trị tức thời mà chưa đủ thấm sâu?

Tại sao các chương trình đó không sống lâu được?

Tại các chương trình đó mang nặng tính lý thuyết. Nghe hay, nhưng thiếu thực tiễn điều hành và thiếu hẳn những nghiên cứu, thống kê từ “cây đời”!

Đội ngũ chuyên gia của LEADER, qua nghiên cứu thực tiễn điều hành tại Việt Nam và Quốc Tế, trân trọng giới thiệu:

***

Chương trình đào tạo – Tạo Sự Khác Biệt về lãnh đạo

LEADERSHIP’S BEST PRACTICES
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH®
(LBP)®

(02 ngày (6 tiếng/ngày))

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 Lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý các cấp
 Những thành viên công ty trong danh sách sắp được đề bạt, thăng tiến

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ….

ĐĂNG KÝ