"Managing Change - Managing Choice"®

Giới thiệu chương trình đào tạo trong loạt chương trình Kỹ Năng Công Việc & Kỹ Năng Sống của Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU), một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER.

MANAGING CHANGE – Managing Choice
DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI – Quản lý lựa chọn

Một lối tiếp cận chiến lược cho tổ chức năng động.

“Tất cả các mô hình đều sai, chỉ một vài mô hình là hữu dụng.” (George Box)

Câu trích dẫn này có thể đã được viết đặc biệt để tóm tắt một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp phải đối mặt khi họ đang cố gắng để thay đổi tổ chức. Điều mà hầu hết ai cũng muốn đó là: cần một học thuyết thực tiễn và rõ ràng về sự thay đổi trong tổ chức. Nhưng không may là, những gì đã có lại toàn khiến lãnh đạo doanh nghiệp bối rối thêm! Học thuyết, lối tiếp cận, phương pháp, công thức..v.v mâu thuẫn, trái ngược nhau?! Nhiều những học thuyết này được nghiên cứu kỹ lưỡng và có nền tảng dựa vào cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Những học thuyết khác thì đi quá xa vời so với thực tiễn điều hành.

Đội ngũ chuyên gia giáo dục của LEADER (LCU) nghiên cứu và giới thiệu một mô hình mang tính thực tiễn cao, dễ nhớ, dễ áp dụng và là mô hình dẫn đường cho doanh nghiệp thay đổi hiệu quả.

Chương trình 01 ngày
Đối tượng tham gia: lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể thành viên công ty.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ...

ĐĂNG KÝ