LEADER - TRƯỜNG ĐẠI HỌC dành cho

DOANH NGHIỆP LCU
 

LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU)
a member of LEADER TRAINING & CONSULTING

Sứ mệnh của LCU là gia tăng giá trị và phát triển tổ chức cho doanh nghiệp.

Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp LCU là giải pháp giáo dục – đào tạo cho doanh nghiệp (Corporate Education & Training Solutions). LCU tìm hiểu nhu cầu đào tạo thiết thực riêng của từng doanh nghiệp. Chúng tôi thiết kế, phát triển các chương trình đào tạo, cung cấp dịch vụ giáo dục – đào tạo có tính thực tiễn và ứng dụng cao dành cho doanh nghiệp.

Chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng Hệ Thống Đào Tạo Chính Yếu (the Essential Training Systems (ETS)) nhằm tiết kiệm chi phí đào tạo, nâng cao năng lực tổ chức (Capabilities Improvement), phát triển tổ chức (OD: Organization Development).

Đặc biệt, chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chiến lược phát triển nguồn nhân lực tổ chức bằng cách cố vấn cho doanh nghiệp thiết kế, xây dựng và triển khai một Trường Đại Học Doanh Nghiệp (Corporate University) hoặc một Phòng Huấn Luyện & Phát Triển (Training & Development Department). Chúng tôi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên gia nhân sự (Corporate HR Professionals, HR Managers, HR Directors, OD Managers), giảng viên nội bộ (Corporate Internal Trainers/Facilitators) và giám đốc phát triển năng lực tổ chức (Capabilities Development Managers, Training & Development Managers). Với cách này, chúng tôi luôn là người bạn đồng hành, là một đối tác chiến lược (Strategic Partners) trong suốt quá trình nghiên cứu, học hỏi và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ trở thành một tổ chức không ngừng học tập, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm kinh doanh (a Learning Organization) nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường ngày một thách thức hơn.

Chúng tôi phân tích nhu cầu đào tạo và đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.
(We customize the following training programs for you.)

Dưới đây là một số chương trình (không phải là tất cả) để doanh nghiệp tham khảo.

Loạt chương trình về Kỹ Năng Sống (Selfhelp, selfgrowth, self-improvement, self-development) – Kỹ Năng Công Việc (BLS: Business Leadership Skills Series, PS: People Skills Series)

"Be a Hero or Be a Victim"®: Người hùng hay là nạn nhân

"Attitude – Behaviour Change"®: Thay đổi chính mình

"Roadmap for Success"®: Chặng đường phát triển sự nghiệp

"Overcoming Challenges in work and life"®: Vượt qua thử thách

"Motivate yourself"®: Truyền cảm hứng cho chính mình

"The Art of Public Speaking"®: Nghệ thuật nói trước công chúng

LEADER - Diversity in Best Practice (L - DBP)®: Quản trị tính đa dạng trong doanh nghiệp

Building Team Spirit (Teambuilding)®: Xây dựng tinh thần đội ngũ - Kết tình đồng đội

"Managing change - Managing choice"®: Dẫn dắt sự thay đổi - Quản lý lựa chọn

LEADER - Team Members as Motivational Partners (L - TMMP)®: Nghệ thuật động viên Lãnh Đạo

LEADER - "Great Leader as Great Coach" (L - GLGC)®: Nhà Lãnh Đạo là Thầy xuất sắc

LEADER - Effective Interpersonal Communication Skills (L - EICS)®: Giao tiếp kinh doanh hiệu quả

LEADER - Best Practices in Analysing Organisation (L - BPAO)®: Phân tích tổ chức

Loạt chương trình về lãnh đạo & quản trị: Giải pháp phát triển Lãnh Đạo và Quản trị
(Leadership & Management Series: Leadership & Management Development Solutions )

CEO Coaching Program (CCP)®: Chương trình huấn luyện – kèm cặp đặc biệt dành cho CEO

Midlevel Leaders Coaching Program (MLCP)® - Kèm cặp Quản Lý Cấp Trung

“How To Make Smart Decisions about Strategy”®: Quyết Định CHIẾN LƯỢC Thông Minh

"Leadership’s Best Practices (LBP)®: Nghệ thuật lãnh đạo thực hành

Leadership for Midlevel Leaders (LML)®: Thuật lãnh đạo dành cho quản lý cấp trung

Leading People to Peak Performance (LPPP)®: Quản lý con người - "Quản mà không Quản"

"Corporate Culture Toolkit & Journey"®: BỘ ĐỒ NGHỀ & LỘ TRÌNH “XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP”

"Performance Management": Quản lý hiệu quả

"Production Management": Quản trị sản xuất

"Safety & Healthy Environment": An toàn và môi trường

Loạt chương trình về Marketing và kinh doanh-bán hàng

"Marketing Operations": Vận hành Marketing

"Marketing Strategy": Chiến lược Marketing

"Service Marketing": Tiếp thị dịch vụ

"Business Strategy": Chiến lược kinh doanh

"Customer Care": Chăm sóc khách hàng

"Salesmanship": Nghệ thuật bán hàng (dịch vụ, sản phẩm, dược phẩm..v.v)

"Negotiation in sales": Nghệ thuật đàm phán kinh doanh

Loạt chương trình đào tạo & phát triển giảng viên, diễn giả, chuyên gia tư vấn (thuộc học viện LEADER-ILM*)
(Training Series for Trainers / Facilitators / Education & Training Professionals, Speakers & Consultants)

ILM: Loạt chương trình đặc biệt này của Học Viện Đào Tạo & Phát Triển Giảng Viên (Trainers / Facilitators /  Education & Training Professionals), Diễn Giả (Speakers) và Chuyên Gia Tư Vấn (Consultants) của LEADER (LEADER-ILM: Institute of Leading Masters) – một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER

Train the Creative Trainer (TCT)®: Đào tạo giảng viên

Train the Master Trainer (TMT)®: Đào tạo giảng viên đẳng cấp

Capabilities Development Manager (CDM)/ Training & Development Manager (TDM)®: Đào tạo giám đốc đào tạo cho doanh nghiệp

Develop The Senior Consultant (DSC)®: Đào tạo & phát triển chuyên gia tư vấn cấp cao

Train The Creative Speaker (TCS)®: Đào tạo diễn giả

Loạt chương trình dành cho chuyên gia nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp
(Training Series for HR Professionals & Business Leaders)

Strategic Business Partner (SBP)®: Đối tác kinh doanh chiến lược

Human Resource Transformation (HRT)®: Chuyển đổi nguồn nhân lực

"Performance Improvement"®: Cải tiến hiệu quả làm việc trong doanh nghiệp

"Human Resource / People Skills"®: Kỹ năng nhân sự