Lời GS. John Behzad

Đại học California, USA

Chào Ông Hải. Tôi ngưỡng mộ cống hiến của Ông cho nền giáo dục kinh doanh hiện đại và tán dương những nỗ lực của Ông nhằm góp phần đưa công nghệ quản trị đến với cấp điều hành doanh nghiệp Việt Nam. Đã trải qua 30 năm sự nghiệp giảng dạy về quản trị và tài chính, tôi chia sẻ tầm nhìn với Ông.
Tôi rất vui thảo luận cùng Ông những lĩnh vực hợp tác.
Thật thú vị khi gặp Ông. Tôi ca ngợi đam mê của Ông về chất lượng đào tạo và cống hiến của Ông cho sự nghiệp làm giáo dục – đào tạo. Tôi sẵn sàng đón nhận những cơ hội làm việc với Ông về một số dự án. Lĩnh vực quan tâm của tôi gồm tài chính doanh nghiệp, đầu tư và quản trị chiến lược.

GS. John Behzad
Đại học California, USA


Hi Mr Hai. I admire your dedication to modern business education and commend your efforts in making management know-how accessible to Vietnamese executives. I have had a career of 30 years teaching management and finance subjects and share your vision.
I would be happy to discuss with you possible areas of collaboration.
It was a pleasure, Mr. Hai, to have met you the other day. I commend your passion for quality training and your dedication to the cause of higher learning. I would welcome opportunities to work with you on some projects in the future. My areas of interest are strategic corporate finance, investment, and strategic management.

Professor John Behzad
California State University, USA

Leader Training & Consulting